Privacy statement

Fonds ZOZ vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Fonds ZOZ.

Verwerken van persoonsgegevens 

Fonds ZOZ behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

Fonds ZOZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en magazines, uitnodigingen, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Fonds ZOZ?

Fonds ZOZ verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Fonds ZOZ verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Fonds ZOZ ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Fonds ZOZ biedt een nieuwsbrief waarmee onze gevers, aanvragers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Fonds ZOZ voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Fonds ZOZ gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Fonds ZOZ deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Fonds ZOZ kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Fonds ZOZ maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Fonds ZOZ kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Fonds ZOZ verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Fonds ZOZ bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten Fonds ZOZ. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover Fonds ZOZ nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren.

Beveiligen van persoonsgegevens

Fonds ZOZ heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van Fonds ZOZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Fonds ZOZ haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten

Gebruik van cookies

Fonds ZOZ plaatst cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website onderaan de homepage verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen door in uw specifieke browser deze cookie-instelling uit te schakelen.

Functionele cookies
Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn een aantal cookies noodzakelijk.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij maken gebruik van:

Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij privacy bevorderende maatregelen genomen.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw informatiebehoeften laten aansluiten.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

 

Embedded content

In de projectpagina op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van Fonds ZOZ zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Fonds ZOZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Laatste versie

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2018

Fonds ZOZ behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via zoz@cultuurfonds.nl